Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over frauduleuze erkenningen

Op 7 mei 2020 heeft het Grondwettelijk Hof bij arrest nr. 58/2020 uitspraak gedaan over het beroep tot vernietiging tegen de wet van 19 september 2017 betreffende de frauduleuze erkenningen. De wet van 19 september 2017 wordt door het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk vernietigd, met name artikel 330/2, vijfde en zesde lid BW die betrekking hebben op de beroepsmogelijkheid tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om akte te nemen van een frauduleuze erkenning. Belangrijk om aan te stippen is dat de rest van de wet volledig overeind blijft.

De huidige beroepsmogelijkheid (waarin de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meer betrokken was) via het gerechtelijk onderzoek naar vaderschap/(mee)moederschap tegen de weigering van de ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenning te akteren, werd dus vernietigd en is niet langer van toepassing.

De FOD Justitie laat weten dat artikel 330/2 BW zal aangepast worden naar aanleiding van het recente arrest. Er zal in artikel 330/2 BW tegen de weigering van een ABS om een erkenning te akteren een soortgelijke beroepsprocedure worden ingeschreven zoals voorzien bij de weigering huwelijksvoltrekking (art. 167 BW) en de weigering om melding te maken van een wettelijke samenwoning (art. 1476quater BW).

Dit wil zeggen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zal betrokken worden in het geding en zich voor zijn beslissing in de rechtbank zal dienen te verantwoorden.

Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 58/2020 bovendien bepaald dat, in afwachting van een optreden van de wetgever, de belanghebbenden nu reeds de mogelijkheid hebben om tegen de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand een beroep in te stellen bij de voorzitter van de familierechtbank, overeenkomstig wat bestaat bij een schijnhuwelijk of een schijnsamenwoning.

Bijgevolg is deze procedure in zekere zin reeds van toepassing.

De wetswijziging zal de wet dus in overeenstemming brengen met de uitspraak van het Hof en mogelijke onzekerheden hierover zo snel mogelijk proberen weg te werken.

U kan ook ons dossier over frauduleuze erkenningen nog steeds raadplegen op onze website.