Uitrol nieuwe eID en Kids-ID

De FOD Binnenlandse Zaken deelt mee dat de uitrol van de nieuwe eID en Kids-ID voorzien voor dit najaar verder wordt uitgesteld.

Er dient immers nog een ontwerp van KB te worden aangenomen tot wijziging van het KB van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en het KB van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten. Het gaat dan om preciseringen die voorzien in het registreren van het digitale beeld van de vingerafdrukken.

De huidige voorlopige planning voorziet om het KB te agenderen in de ministerraad in de loop van september, te starten met een pilootfase eind 2019 en vervolgens in de loop van 2020 de veralgemening van de nieuwe eID en Kids-ID door te voeren.