Genealogische opzoekingen sinds 31 maart 2019

Gelet op de onduidelijkheid over het al dan niet mogelijk zijn van het toelaten van genealogische opzoekingen sinds de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van het burgerlijk wetboek (31 maart 2019), wenst de FOD Justitie graag een verduidelijking te geven.

Bestrijding van domiciliefraude

Op 21 augustus 2019 verscheen een ministeriële omzendbrief met betrekking tot de bestrijding van domiciliefraude bij personen die in een Belgische gemeente ingeschreven zijn, maar effectief in het buitenland wonen.

Status DABS op website Binnenlandse Zaken

Op de website van de algemene directie instellingen en bevolking wordt voortaan – net zoals dit reeds gebeurde voor het Rijksregister en Belpic - de status van de DABS in real time weergegeven.

Opleidingen VLAVABBS-Vanden Broele

De derde sessie "Modernisering van de burgerlijke stand" wordt georganiseerd op de volgende halve dagen:
- 16/09/2019, Leuven, voormiddag
- 16/09/2019, Leuven, namiddag
- 19/09/2019, Hasselt, voormiddag

Uitrol nieuwe eID en Kids-ID

De FOD Binnenlandse Zaken deelt mee dat de uitrol van de nieuwe eID en Kids-ID voorzien voor dit najaar verder wordt uitgesteld.

Er dient immers nog een ontwerp van KB te worden aangenomen tot wijziging van het KB van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en het KB van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten. Het gaat dan om preciseringen die voorzien in het registreren van het digitale beeld van de vingerafdrukken.

Verificatie van afschriften en uittreksels uit de DABS

Vele burgers, gemeenten en (buitenlandse) overheden vragen zich hoe een afschrift of uittreksel van een akte opgenomen in de DABS kan geverifieerd worden.

1.Verificatie elektronisch zegel

Elektronisch document

Vacature administratief bediende burgerzaken

De gemeente Maldegem zoekt een administratief bediende burgerzaken. Meer info vind je in het vacaturebericht. Solliciteren kan tot 9 augustus 2019.

Info in de toestemming tot crematie

De openbare crematoria, verenigd binnen de vzw VNOC, vragen de gemeentebesturen het domicilieadres van de overledene te blijven vermelden op het attest “toestemming tot crematie”. Op die manier kan een prijsvoordeel gegeven worden aan een overledene die gedomicilieerd was in een aangesloten gemeente.

Anderzijds vraagt de VNOC het tijdstip (datum en uur) van de voorziene crematie niet meer te vermelden op de toestemming tot crematie, omdat het uiteindelijke tijdstip wel eens afwijkt van het oorspronkelijk voorpgestelde.

Arrest Grondwettelijk Hof over de Transgenderwet

In het arrest van 29 juni 2019 (nr. 99/2019) vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 3 van de Transgenderwet van 25 juni 2017. Dat betekent dat het oude artikel 62bis Burgerlijk Wetboek, dat de (nieuwe) procedure tot aanpassing van de geslachtsregistratie bepaalt, werd vernietigd.

De vernietiging heeft betrekking op een (ongrondwettige) lacune in de wetgeving, aangezien die niet in de mogelijkheid voorziet voor personen met een non-binaire genderidentiteit om de geslachtsregistratie te wijzigen.

Reizen naar Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse overheid laat weten dat Belgische minderjarigen die naar Zuid-Afrika reizen niet langer in alle omstandigheden moeten reizen met een geboorteakte (internationaal uittreksel van de geboorteakte).

Pagina's

Abonneren op Vlavabbs RSS